Fine Art Fotografie

MENU | Dick van Belle

Juridische zaken

bannerfoto

Op deze pagina vind je informatie over:

auteursrecht, beveiliging, cookies, digitaal ondertekenen, geschillen, minderjarigheid, ontbindingsclausule en privacy.


Auteursrecht

Auteursrecht voorbehouden. De volledig inhoud van deze website is beschermd ingevolge de auteurswet. Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending. Schending van de auteurswet kan leiden tot zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke procedures. Iedere geconstateerde overtreding zal worden aangegeven bij justitie. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Naar boven...

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht wordt het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) gebruikt. Dat je gegevens versleuteld verzonden worden kun je zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Naar boven...

Cookies

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Naar boven...

Digitaal ondertekenen

Als ik je op mijn verzoek fotografeer, dan vraag ik je een schriftelijke toestemming om de foto's openbaar te mogen maken. Deze toestemming (model-overeenkomst) kun je digitaal ondertekenen. Digitale ondertekening heeft juridisch dezelfde waarde als een handtekening op papier. In de handtekening worden biometrische kenmerken als pendruk en schrijfhoek opgenomen. Je kunt er meer over lezen in de volgende Engelstalige brochures: Naar boven...

Geschillen

Dick van Belle Fine Art Fotografie is aangesloten bij het Europese onlineplatform voor geschilbeslechting

Naar boven...

Minderjarigheid

Minderjarige modellen worden uitsluitend gekleed en in aanwezigheid van (een van) hun ouders of verzorgers gefotografeerd.

Naar boven...

Ontbindingsclausule

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie. Ik besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Ik acht mij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door mij. Ik acht mij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Naar boven...

Privacy

Om communicatie met je mogelijk te maken kunnen de door jou opgegeven naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden geregistreerd. Daarnaast wordt in geval van opdrachten waarvoor je meerderjarigheid is vereist de door jou opgegeven leeftijd geregistreerd. Van alle van jou gemaakte opnamen worden de originele bestanden door mij in een archief bewaard.

De door jou verstrekte gegevens worden bewaard tot uiterlijk zeven jaar nadat ik mijn activiteiten als fotograaf beëindig. De van jou door mij gemaakte opnamen worden bewaard tot uiterlijk zeventig jaar na mijn dood. Dit gebeurt enerzijds om je foto's in het archief te kunnen terugvinden als je later nog eens nabestellingen wilt hebben en anderzijds om het auteursrecht te beschermen. (Dit auteursrecht geldt tot zeventig jaar na mijn dood.) In het geval dat je mij schriftelijk toestemming hebt gegeven om je foto's te mogen gebruiken wordt deze bewaard tot uiterlijk zeven jaar nadat ik mijn activiteiten als fotograaf beëindig.

Je hebt het wettelijke recht op inzage, rectificatie en aanvulling van deze gegevens. Daarnaast heb je het recht je door mij bewaarde gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

Je gegevens worden uitsluitend offline bewaard, evenals je archieffoto's, die met een wachtwoord beveiligd zijn.

Geen van je foto's wordt zonder reden in jouw belang aan derden verstrekt, tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. De enige geldende reden in jouw belang dat jouw foto's aan derden, te weten Vakcolor te Buchten, ter verwerking worden gegeven is dat zij op professionele wijze het afdrukwerk voor je verzorgen. Het privacy-reglement van Vakcolor kun je hier vinden.

Mocht je van mening zijn dat ik je privacy schend en komen we daar samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naar boven...

© 2000-2018, Dick van Belle - Bregittenplein 4 - 8261 KG Kampen - telefoon 06 22 38 75 56 - e-mail post@vanbelle.nl
Online sinds 8 mei 2000 - v10.2 - Alle rechten voorbehouden / All rights reserved
▸ LOGIN ◂       ▸ SITEMAP ◂